Tel: 0232 714 568

Misiunea/scopul

şcolii Planul de Acţiune al Liceului Tehnologic Tătăruși (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2021, care poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională pentru elevii din comuna Tătăruși. Datele statistice au fost actualizate pe baza informaţiilor oferite de: Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi tehnic (PLAI); principalii indicatori de cerere şi ofertă prezentaţi de ALOFM Paşcani, agenţi economici; sondajele efectuate în şcolile generale din comuna Tatarusi; Noul sistem de finanţare şi administrare a învăţământului preuniversitar; Asigurarea calităţii în educaţie; Calitatea şi managementul calităţii în instituţiile de învăţământ; Parteneriatul social în formarea profesională; Proiectul de descentralizare a învăţământului preuniversitar Studiul Pieţii forţei de muncă din România şi implicaţiile asupra ofertei de forţă de muncă pregătite prin sistemul de educaţie şi formare profesională; Strategia de Dezvoltare a Învăţământului Preuniversitar în perioada 2013-2018(si planificare perspectivă 2020).

Viziunea

: Formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială. Misiunea scolii este: Furnizarea unui cadru organizat pentru educaţia copiilor, tinerilor în vederea integrării pe piaţa locală, naţională şi europeană a muncii, inserţiei sociale, pentru muncă responsabilă aducătoare de plusvaloare, în spiritul toleranţei, multiculturalităţii, pluriconfesionalismului şi a respectului pentru individualitate. Misiunea specifică şcolii noastre se defineşte ca o posibilitate de a le asigura elevilor care o frecventează egalitatea de şanse în plan instructiv şi educaţional.