STR MIHAIL SADOVEANU NR 8, Comuna Tătăruşi, Jud Iaşi +40 753 039 484 secretariat@scoalatatarusi.ro

Înscrierea candidaților în învățământul profesional și dual 2023

Înscrierea candidaților pentru învățământul profesional si dual se face in perioada 3 – 7 iulie 2023, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual. Acest tip de învățământ se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare recunoscută atât în ţară cât şi în Uniunea Europeană, conform Cadrului naţional al calificărilor, potrivit broșurii de admitere publicată de ismb.ro.

Ce este învăţământul profesional şi dual, potrivit boșurii de admitere

Învăţământul profesional şi dual, după clasa a VIII-a:

 • este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi;
 • pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi dual inclusiv elevii din
  învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior;
 • se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare recunoscută atât în ţară cât şi în Uniunea Europeană, conform Cadrului naţional al calificărilor.
  Avantajele parcurgerii învăţământului profesional:
 • elevii beneficiază de susţinere financiară prin programul „Bursa profesională“ (200 lei/lună);
 • elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică.

Pentru anul şcolar 2023 – 2024, admiterea în învăţământul profesional şi dual se realizează în 2 etape; pentru fiecare etapă de admitere se organizează:

 • înscrierea candidaţilor;
 • probă de preselecţie (învăţământ profesional), după caz ;
 • probe eliminatorii (învăţământ dual), după caz;
 • proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaţilor este mai mare
  decât numărul locurilor oferite de unitatea şcolară);
 • admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pot opta pentru învăţământul profesional şi dual elevii înscrişi în clasa a VIII-a promoţia 2023 şi absolvenţii din seriile anterioare.

Pentru etapa I de admitere în învățământul profesional si dual, înscrierile au loc în perioada 3 – 7 iulie 2023

Înscrierea și opțiunile candidaţilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional şi dual, pe baza opţiunilor candidatului pentru una sau mai multe calificări profesionale existente în oferta şcolii; înscrierea se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual, completată și eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.

Locuri speciale pentru rromi și pentru elevii cu CES

Depunerea dosarului de admitere pe locurile speciale pentru rromi și pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în unitățile de învățământ de masă se realizeaza in perioada 10-12 iulie 2023.

Pe 13 iulie 2023 are loc repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și pe
locurile special alocate pentru elevii cu CES în unitățile de învățământ de masă

Fișa de înscriere în anul școlar 2023-2024 în învățământul profesional și învățământul dual, publicată de isjtr.ro

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/07/3_Fisa_unica_inscriere_profesional_si_dual_2023.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/07/4_Fisa_inscriere_IP_ID_rromi_CES_2023.pdf

Precizări privind completarea fișei de înscriere

Informații din fișa de înscriere pentru învăţământul profesional și dual ce se completează la unitatea de învăţământ gimnazial


Se completează informațiile referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele candidatului și inițiala tatălui), după cum urmează:

 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data naşterii(câm pobligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului
 • Iniț. tată(câmpo bligatoriu)=iniţalatatălui
 • Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului

Informații privind opțiunile din fișa de înscriere ce se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional și dual:

La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional și dual se completează informațiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferințelor), rezultatele la probele eliminatorii (dacă e cazul), rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul), media de admitere și rezultatul admiterii, precum și eventuale mențiuni, după cum urmează:

 • Unitatea = unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul
 • Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor. În fișa de înscriere candidaţii completează, cu asistența unității de învățământ la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective, începând cu calificarea pe care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor.

Ordinea opţiunilor de pe fişă este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre și sunt unice pentru fiecare calificare la nivel național pentru toate școlile și se regăsesc, pentru fiecare școală, în broşura admiterii editată de inspectoratul şcolar, secțiunea pentru admiterea în învățământul dual.

Cea de a patra căsuță trebuie completată cu D dacă elevul optează pentru forma de învățământ dual și P dacă elevul optează pentru forma de învățământ profesional.

Fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată.

Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații rromi – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

Calendar admitere în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Etapa I de admitere în învățământul profesional:

3-7 iulie 2023: Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta;

3-7 iulie 2023: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

7 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

10-11 iulie 2023: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție;

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție

10-12 iulie 2023: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție;

10-12 iulie 2023: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat;

12 iulie 2023: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional;

13 iulie 2023: Desfășurarea probei suplimentare de admitere și afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba;

14 iulie 2023: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere și rezolvarea contestațiilor;

14 iulie 2023: Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional;

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional;

15-16 iulie 2022: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși;

17-20 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional;

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional:

25-27 iulie 2023: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional;

25-27 iulie 2023: Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

27 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

2 august 2023: Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional;

3-4 și 7 august 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși;

7 august 2023: Transmiterea, de către comisia de admitere în învățământul profesional din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional;

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale: 8-10 august.